XIII СМОТРA ИСТРАЖИВАЧКИХ РАДОВА

XIII СМОТРA ИСТРАЖИВАЧКИХ РАДОВА

Трагајући за начинима на које је могуће

померити мотивацију ученика са школске оцене,
подстаћи  радозналост у сваком ученику,
открити  да и без муке има науке,
открити истраживачки дух у сваком детету,

 

Образовни систем „Руђер Бошковић“ организује:

 

XIII СМОТРУ ИСТРАЖИВАЧКИХ  РАДОВА

УЧЕНИКА БЕОГРАДСКИХ ОСНОВНИХ ШКОЛА И ГИМНАЗИЈА

 

НЕ ВЕРУЈ НА РЕЧ, УВЕРИ СЕ САМ

 

 Из области:

БИОЛОГИЈА
ХЕМИЈА
ФИЗИКА
ИСТОРИЈА
ГЕОГРАФИЈА

 

Рад треба да има форму експерименталног или теренског рада.

Организатору се доставља снимак експеримента,  видео или  фото запис тренског истраживања, а аутори могу да се определе и за извођење експеримента на самој Смотри.

Аутори достављају и Power Point презентацију.

 

Пријава за  Смотру   треба да садржи: назив истраживачког рада,  име и презиме ученика,  назив школе,  разред и име ментора.

Пријаве се достављају до 1. март 2018. године на адресу:

Основна школа „Руђер Бошковић“, Кнеза Вишеслава 17, 11000 Београд

Email: gordana.petkovic@boskovic.edu.rs

Рок за  предају радова  (искључиво у  електронској форми) је 1. април 2018. године.

 

Финале  Смотре одржаће се 15. априла 2018. године. Сви ученици чији радови уђу у  финале Смотре  биће награђени књигама, а  најуспешнијег финалисту очекује таблет рачунар.

Смернице за израду радова, детаље организације Смотре, као и радове са претходних смотри можете пронаћи на сајту школе www.оsboskovic.edu.rs.

Истраживачки рад треба да садржи следећу структуру рада:

1.наслов рада
2.резиме
3.увод
4.листу симбола ( по потреби )
5.материјал и методику рада
6.резултате истраживања и дискусију
7. закључак  и
8.литературу

1.  Наслов рада

Наслов рада је потврђена или модификована радна формулација постављеног питања за научно истраживање. У сваком наслову битно је истаћи тежиште истраживања.Наслов мора бити кратак, јасан и атрактиван.Испод наслова рада пишу се имена аутора, разред и школа, и пуно име и презиме ментора.

2.  Резиме

Резиме је сажето приказивање садржине из читавог рада.

У резимеу се приказује :

-сврха и циљ истраживања, односно испитивања;
-примењена метода рада;
-остварени резултати испитивања, 
-битни закључци:

Кључне речи: У продужетку текста резимеа наводе се кључне речи.Треба навести пет до шест речи које репрезентују рад.

3.  Увод

Уводом треба обухватити: подручје истраживања, податке других аутора који су послужили за сопствена истраживања или су били предмет проверавања; циљ истраживања, односно питања на која ће рад, односно аутор/аутори одговорити.
Битан део увода представља и преглед ранијих радова. На тај начин се идеја рада и циљ истраживања  повезују са оним што је раније рађено, како би читаоцу било јасно на чему се даље изграђује истраживачко сазнање.

4.  Материјал и метод рада

Преко овог поглавља приказује се материјал који је обрађиван, критеријуми који су узети у обзир приликом избора материјала итд.
Посебно треба приказати методику рада тако да читалац мора да се упозна како је аутор радио истраживање.
То значи да треба предочити све појединости о коришћеним инструментима, апаратима, прибору, као и поступцима испитивања, тако да други истраживачи могу поновити све описане поступке и добити сличне или индентичне резултате.

5. Резултати истраживања и дискусија

Састоји се у приказу добијених резултата. Резултати се могу приказати графиконом, табелом, дијаграмом, сликом и сл. Уз резултате обавезно навести обрауложење приказаног  са истицањем најважнијих  резултата.
У тексту треба навести број изведених огледа, третираних узорака, величине анкетиране групе и сл., јер то сведочи о његовој веродостојности и поновљивости, односно о поузданости резултата.
У дискусији треба истаћи да ли се добијени резултатати, као и општа разматрања проблема, слажу или не слажу са ранијим резултатима, мишљењима или ставовима других аутора. 
Резултати истраживања могу бити слични или различити. У случају да су запажене или утврђене веће разлике, неопходно је истаћи у чему се састоје.
На тај начин ће бити обавештени и други заинтересовани истраживачи, те ће им се скренути пажња на потешкоће на које могу наићи, да их на време одклоне.

6.  Закључак

Аутор/аутори потврђује исправност примењених метода, истиче важност добијених резултата истраживања и указује на могућност даљег истраживачког рада на истом проблему.    Закључак треба да је концизан, језгровит и прецизан.
Не треба да прелази десети део обима целокупног рада.

7.Литература

Начин се наведе литература је:

1.     Аутор, А. А., Аутор А. Б. и Аутор, А. Ц., Наслов књиге, Град издавача: Назив издавача, година издања, стр. m-n (ако је на енглеском, онда уместо стр. треба латиницом pp.)
2.     Аутор, А. и Аутор, Б., Име часописа број свеске, почетна-завршна страна рада (година)
3.     Wang, R. T., Classic Physiques, New York: Addison-Wesley, 1997, pp. 212-213
4.     Smith, C. D., and Jones, E. F., Phys. Rev. Lett. 35, 123-127 (1993)

Када наводите неку интернет презентацију као извор, наведите је посебно. Наведите тачан линк ка локацији са које сте преузели садржај, а не као адресу основне странице.(www.google.com, naprimer).
Пожељно је користити аутентично писмо и језик за одговарајуће литературне изворе, (рачунарска техника то омогућује) или извршити транскрипцију. На пример, руски литературни извор треба писати ћирилично руским писмом.